شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ام و نام خانوادگی: اعظم الهیاری

سمت:  مسئول کارگزینی مرکز بهداشت

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

**************************

نام و نام خانوادگی: حسن شاپور

سمت: مسئول کارگزینی شبکه بهداشت

مدرک:کارشناس ارشد مدیریت دولتی

**************************

نام و نام خانوادگی: فریده محمدی

سمت: کارگزین

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

**************************

نام و نام خانوادگی: مجید نادری

سمت: کارگزین

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

**************************

شماره تماس کارگزینی: 04435661832

 

تنظیمات قالب