شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: آمنه ذوالفقاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت : کارشناس گسترش

 اهداف و شرح وظایف واحد گسترش

 این واحد یکی از واحد های ستادی مرکز بهداشت نقده بوده و درراستای گسترش واحدهای بهداشتی ودرمانی در سطح شهرستان اعم از خانه های بهداشت ومراکز با توجه به جمعیت تحت پوشش و موقعیت جغرافیای اقدام می نماید .

 شرح وظایف:

1-بهره گیری از داده های آماری به منظور برنامه ریزی سالیانه  ومیان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی  ودرمانی.
2- نظارت بر اجرای ضوابط  گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی  وهماهنگی واحد های بهداشتی .
3-نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی ( خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی ودرمانی) بر اساس نظام شبکه و ایجادهماهنگی لازم بین واحدها
4- تعیین نیازها و الویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و برآوردنیروی انسانی ، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی

خلاصه عملکرد

 1- سر شماری اول سال توسط کادر بهداشتی ودرمانی در مناطق شهری وروستایی برای تعیین جمعیت تحت پوشش .
2- برآورد بودجه مورد نیاز وتوافق با گروه گسترش استان .
3- برنامه ریزی وسایط نقلیه برای تامین  خودرو وموتور سیکلت  مورد نیاز بمنظور عملیات اجرایی  و نظارتی مرکز بهداشت نقده .
4-   بهبود استاندارد فیزیکی واحدهای بهداشتی از نظر سنگ کاری، عایق کاری ، محوطه سازی
5-  آموزش کارکنان در بدو خدمت و حین خدمت .
6 – تامین نیروی انسانی مورد نیاز با هماهنگی مرکز بهداشت استان .
7- بهبود استاندارد تجهیزات فنی ، اداری براساس نیاز واحدهای بهداشتی و عمر متوسط کارکرد تجهیزات .
8-  تحقق  استقرار پزشک خانواده در مناطق روستایی وشهرهای زیر 20 هزار نفری( تامین پزشک ، ماما، دارو، وسایط نقلیه مورد نیاز  جهت اجرای برنامه سیاری و تامین تجهیزات )
9-  شرکت در کلیه جلسات اداری وعلمی مرکز بهداشت نقده

وضعیت طرح گسترش شهرستان نقده در یک نگاه

خانه بهداشت

مراکز شهری

مراکز روستائی

مراکز شهری و روستائی

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

طبق طرح

فعال

38

38

2

2

5

5

2

2

 

 شماره تماس واحد گسترش: 04435675990

 

تنظیمات قالب