شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:محدثه یوسفی

مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس سلامت روان

 

وظایف کارشناس برنامه بهداشت روان:

ضمن نظارت بر اجرای برنامه بهداشت روانی در مراکز بهداشتی درمانی و روستایی و شهری همکاری با پزشک و یا روانپزشک سطح تخصصی شهرستان در جهت پذیرش بیماران ارجاعی به این سطح و ارزیابی روانشناختی موارد را بر عهده دارد.

گزارش آمار فعالیت مراکز بهداشتی درمانی ،روستایی شهری به مرکز بهداشت استان و دادن پس خوراند به این مراکز و نظارت دقیق بر اجرای برنامه و آموزش کارکنان در شهرستان به عهده کارشناس بهداشت روان شهرستان می باشد.

اهداف برنامه بهداشت روان:

-          بیماریابی از جمعیت تحت پوشش

-          ارجاع به پزشک مرکز و تشکیل پرونده برای فرد بیمار

-          پیگیری بیماران شناخته شده و دارای پرونده

-          آموزش بیماران و خانواده آنان –آموزش جمعیت تحت پوشش

هدف از اجرای برنامه بهداشت روان ،شناسایی و درمان - کسانی است که به نوعی از بیماری روانی رنج برده و هیچ اقدامی برای ایشان از نظر درمانی صورت نگرفته است- و پیشگیری از عود و پیشرفت بیماری و کاهش بیماری روانی جمعیت تحت پوشش می باشد.

 گروههای آسیب پذیر در برنامه بهداشت روان:

گرچه بهداشت روان به مفهوم گفته شده، خود را در برابر تمام بیماران و همه افراد سالم متعهد می بیند اما به دلیل محدودیت امکانات و به منظور موفقیت بهتر به ناچار از جمعیت نیازمند به خدمات بهداشت روان گروهها و جمعیت هایی که نیازمندی بیشتری داشته و آسیب پذیری بیشتری از نظر بهداشت روان دارند انتخاب و فعالیت های خود را بر آنان متمرکز می نمایند. بیماران و معلولین روانی ، عقب مانده های ذهنی ، بیماران صرعی ، سالمندان ،معتادین، بیکاران ،نیازمندان اقتصادی ،کودکان و نوجوانان ، زنان باردار و مطلقه و داغدیده، افراد بی سرپرست ، زندانیان و مهاجرین به ترتیب از گروههای آسیب پذیرتر و جمعیت های هدف در برنامه های بهداشت روان می باشند.

بیماری های هدف در برنامه بهداشت روان:

- بیماری های شدید روانی (سایکوزها)

- بیماری های خفیف روانی ( نوروزها)

- بیماری صرع

- عقب ماندگی ذهنی

- اختلالات رفتاری دوران کودکی

سایر برنامه ها:

-پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد

-پیشگیری از خودکشی

-آموزش مهارتهای زندگی

-آموزش مهارتهای فرزند پروری

 

تنظیمات قالب