شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 
واحد بهداشت خانواده یکی از واحد های ستادی مرکز بهداشت می باشد که وظایف زیر را بر عهده دارد:
نظارت وپایش برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم
نظارت وپایش برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان
نظارت وپایش برنامه های تنظیم خانواده
پایش برنامه مانا
سنجش اطلاعات کارکنان درخصوص برنامه های بهداشت خانواده ودستورالعمل ها در طی پایشها
نظارت برنحوه توزیع سبد غذایی در کودکان زیر 6سال بی بضاعت
نوشتن وارسال پسخوراند به مراکز
برگزاری آزمون عملی ازنیروهای جدید الورود-آموزش وتعیین وظایف نیروهای جدیدالورود
پیگیری مواردویژه زنان باردارمرخص شده از بیمارستان بارضایت شخصی
نظارت برتشکیل کلاسهای آموزشی درمورد برنامه های بهداشت خانواده
صدورکوپن شیرمصنوعی
 واردکردن اطلاعات پرسشنامه مرگ کودکان 1تا59 ماهه درفایل  CSO
پیگیری زنان باردارنیازمند به مداخله
برگزاری کارگاههای بازآموزی براساس نیاز سنجی
برگزاری کارگاههای آموزشی
جلوگیری از فعالیت ماماهای محلی
بررسی موارد مرگ کودکان 1تا59 ماهه
برگزاری کلاس مشاوره قبل ازازدواج
جمع بندی آمار
درخواست کنتراسپتیو شهرستان
استخراج شاخصهای بهداشتی
برآوردامنیت کنتراسپتیو
نوشتن حق الزحمه تنظیم خانواده
تشکیل جلسات دوره ای برای ماماهای پزشک خانواده
تشکیل جلسات دوره ای برای مسئولین کلنیکها،مراکزبهداشتی درمانی ومربیان روستایی  
تشکیل کمیته بهداشتی مرگ ومیر کودکان 1تا59 ماهه
تشکیل کمیته IDD
واردکردن اطلاعات مانا
وارد کردن اطلاعات کودک سالم
ارزیابی اطلاعات زنان بارداردرخصوص آموزشها درمراکز و پایش بخش Labor &Post Partum بیمارستان در رابطه با ترویج تغذیه با شیر مادر
برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم درمناسبات مرتبط با برنامه های بهداشت خانواده
تشکیل کمیته شهرستانی مرگ ومیر کودکان 1تا59 ماهه

نظارت بردرخواستهای کنتراسپتیو مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی

 

 

 

تنظیمات قالب