شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: رقیه عزتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شرح وظایف واحد آموزش سلامت :

1-   تشکیل کمیته آموزش و ارتقاء سلامت بطور ماهیانه به منظور بررسی مشکلات آموزشی و راهکارها و پیشنهادات که رئیس مرکز بهداشت بعنوان رئیس کمیته  ، کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت بعنوان دبیر و کلیه کارشناسان مسئول واحدهای ستادی بعنوان اعضاء آن خواهند بود .

2-   تولید رسانه های آموزشی توسط واحدهای کارشناسی طبق شیوه نامه تولید رسانه های آموزشی

3-   اجرای طرح یاوران بسیج سلامت طبق دستورالعملهای موجود و با استفاده از کیت های ارسالی معاونت

4-   ارزیابی مداخلات آموزشی جهت ارائه آموزشهای موثر

5-   تکمیل و ارسال شاخص های فرآیندی درونداد و برون داد هر 6 ماه یکبار

6-   ارسال گزارش عملکرد آموزشی هر شش ماه یکبار طبق فرم های موجود

7-   تکمیل و ارسال فرم تولید و توزیع رسانه های آموزشی به معاونت بهداشتی بر اساس شیوه نامه تولید رسانه

8-   انجام نیاز سنجی آموزشی طبق دستورالعمل موجود هر دو سال یکبار

9-   برنامه ریزی و اجرای آموزشهای لازم در راستای اولویتهای بهداشتی تعیین شده در سطح شهرستان و روستاها

10  -پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی

11 - تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس نیازسنجی انجام شده در سطح شهرستان

12 - شرکت در جلسات و کارگاه ها و باز آموزیهای معاونت

13 - تشکیل جلسات ، برگزاری گارکاه ها و آموزش آبشاری برای گروههای هدف

14 - همکاری در برنامه ریزی و اجرای آن در مناسبت های بهداشتی با واحدهای ستادی

 

 

تنظیمات قالب