شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: حجت کوچک خانی

سمت: مسئول نظارت بر مواد غذایی

 

 واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یکی از واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان نقده می باشد. هدف کلی این مجموعه،که زیر نظرمعاونت غذا و داروی استان میباشد ایجاد نظام نظارتی مستمر جهت ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است.

 

  اهم وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت نقده:

  بررسی و دریافت مدارک لازم جهت صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه‌های بهره‌برداری بهداشتی، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت و کنترل آنها جهت تمام موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارسال مدارک پس از تایید به استان

نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته‌بندی مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و  بهداشتی، ‌سردخانه‌ها، ‌انبارهای نگهداری مواد غذایی‌ و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و ذی صلاح
 
نمونه برداری ازمحصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش وارسال آنها به آزمایشگاه معاونت غذا ودارو
 
بررسی و دریافت مدارک جهت صدور گواهی‌های بهداشت برای صادرات مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و  بهداشتی از واحدهای تحت پوشش
 
آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همچنین آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی
 
همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق یا عرضه غیرمجاز اقلام خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی
 
رسیدگی به شکایات مردمی در مورد کیفیت مواد خوراکی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی مجاز تولید داخل و وارداتی.

 

تنظیمات قالب