شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

     منشورحقوق بیماران وکارکنان

 منشور حقوق بیمار:

               - دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

                - اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

              -  حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

              -   ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

               -  دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

              منشور حقوق کارکنان  :

               - کارکنان حق دارند در محیطی آرام  و امن ارائه خدمات نمایند.     

                - کارکنان حق دارند از ســـــوی مسئولین ، همکاران و کلیـه مراجعین از جمله بیمار و همراهان ایشـــان از تکریم مناسب برخوردار باشند.                                                            

              -  کارکنان حق دارند از انجام اعمالی که خارج از چارچوب قوانین می باشند خودداری نمایند.

             -  در ماده 609 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام شده است که هر گونه توهین ویا تهدید کارکنان در محیط کاری   3تا 6 ماه  حبس را  شامل می شود، لذا  پرسنل بیمارستان     نیز  در قبال تهدید و توهین افراد از طرف قانون حمایت  می شوند.

            -جهت رعایت حقوق کارکنان ، مراجعین به بیمارستان موظفند به مقررات و قوانین حاکم بر بیمارستان احترام گذاشته و در راستای آن عمل کنند.

           - طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی ، هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکت غیر متعارف یا با تعرض به افراد موجب

          -  اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه الی یک سال و یا 74 ضربه  شلاق محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

تنظیمات قالب