شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : کمال مرادپور

مدرک تحصیلی:کارشناس بیماریها

مراکزمشاوره بیماریهای رفتاری، مراکزی هستند که قابلیت ارایه خدمات آموزشی ، مشاوره ، مراقبت و
درمان و پیشگیری ، کاهش آسیب را به افراد در معرض بیشترین خطر و مبتال بهاچ ای وی /ایدزو
بیماریهایمقاربتیرا ارایه می دهند.
ازاهداف را ه اندازیاین مراکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
-فراهم نمودن امکاندسترسی عموممردم به مکانی مطمئن جهت کسب اطالعات در خصوص
راههای انتقال و پیشگیری از بیماریاچ ای وی /ایدز.
-فراهم نمودن امکان دسترسیگروههای در معرضبیشترین خطر ابتال،به خدمات آموزشی ،
مشاوره تشخیصاچ ای وی، کاهش آسیب و مراقبت و درمان بیماریهای مقاربتی.
-فراهم نمودن امکان دسترسیمبتالیانبهاچ ای وی /ایدزوخانواده آنانبه خدمات آموزشی ،
مشاوره ، مراقبت و درمان و کاهش آسیب.
-افزایش امکان دسترسیمبتالیانبیماران مقاربتیبه خدمات آموزش ، مشاوره ، مراقبت و درمان و
کاهش آسیب.
-افزایش امکان دسترسی افراد درمواجهه شغلیبه خدمات تشخیصی و پیشگیری از ابتال بهاچ ای وی.
گروه های هدفاین مراکز عبارتند از:
-داوطلبین مشاوره.
-گروه های در معرض بیشترین خطر ابتال بهاچ ای وی(مصرف کنندگان تزریقی مواد، افراد دارای
روابط جنسی غیرایمن).
-مبتالیان بهاچ ای وی /ایدزو خانواده آنها .
-مبتالیان بهبیماریهای مقاربتی.
-افراد در معرضمواجهه شغلی.
آدرس مرکز مشاوره شهرستاننقده:

خ شهید باکری جنب فضای سبز مرکز خدمات جامع سلامت شفا

تلفن تماس:04435676110

تنظیمات قالب