شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

شرح وظایف واحد امور مالی

تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی ، قراردادی و ... و چاپ اسناد مربوط
صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری
تهیه سیاهه حقوقی کارکنان
محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان
رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب،تهیه تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ای مشکل مالی و حسابداری
نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه ،جریان امور واحد سرپرستی ،اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد در جهت بهبود امور جاری
مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها.
صدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غیره ..
تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان
تهیه و تنظیم صورت حسابهای کسور مالیاتی
تهیه و تنظیم گزارشهای مالی اعم از ترازنامه ،صورت مغایرت مالی و غیره
برقراری ارتباط با مدیریت مالی دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره
برقراری ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ایجاد هماهنگی لازم
شرکت در جلسه و کمیسیونهای مربوطه
تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط
بایگانی کلیه قراردادها ،اسناد حسابداری ، احکام ، نامه ها ، آئین نامه ها و بخشنامه ها و غیره
رسیدگی به اسناد و هزینه ها
انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کالا
کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل و واریز آنها
تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأییدکار
پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره
انجام کلیه امور مربوط به حقوق بازنشستگان
رسیدگی به رفع اشکالات اسناد حسابداری سنوات قبل
تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی
ارائه گزارشات مختلف درخواستی مدیریت در زمینه مختلف کاری
انجام سایر امورات ارجاعی

تنظیمات قالب