شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: توحید حکیم زاده

سمت: مسئول امور عمومی ستاد شبکه

شماره تماس: 04435674480

شرح وظایف رئیس امور عمومی:

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

‌ پیش بینی نیازهای شبکه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم

نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

نظارت برامور  مالی ,اداری و کارگزینی

نظارت بر دبیرخانه ,تایپ و بایگانی

نظارت بر امور خدمات عمومی و کارپردازی

نظارت بر محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر،تعجیل،ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان  شبکه

نظارت بر ثبت برگه های ماموریت روزانه،مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب

پیگیری امور رفاهی کارکنان

شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف به درخواست مقام مافوق و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیگیری نامه ها و درخواست های شبکه

انجام سایر امور مربوطه و محوله

تنظیمات قالب