شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی :مهندس بشارت حسین پور

سمت :مسئول آمار و فناوری اطلاعات شبکه بهداشت

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدآمار کاربردی (علوم محاسباتی و مهندسی داده )

تلفن تماس:044335663772  داخلی 206

شرح وظایف کلی

-برنامه ریزی و پیاد ه سازی سیاستهای نظام دولت الکترونیک.

-بهبود و توسعه حرفه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات.

-جمع بندی و ارائه آمار و اطلاعات به صورت منسجم، مشارکت در تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری بر اساس شاخصهای تعیین شده.

برنامه ریزی، تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات و تهیه و تنظیم گزار شهای تحلیلی طر حهای آماری.

-نظارت و پیگیری بر مکانیزاسیون بانکهای اطلاعاتی سازمان / مؤسسه بر اساس برنامه های مصوب حوزه انفورماتیک.

-بهره گیری از ابزارهای مناسب نر م افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزار شها

-راهبری سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی و بانکهای اطلاعاتی تخصصی حوزه مربوطه (سامانه های سطح یک واتوماسیون اداری ...)

-توسعه و تقویت کمیته   HSR در حوزه آمار و تحلیل عملکرد.

-نظارت بر قراردادهای شبکه رایانه ای و نحوه اجرای آ نها.

-نظارت و مدیریت روزانه بر نحوه استفاده از شبکه.

-نصب و را ه اندازی ایستگا ههای کاری و تنظیمات مربوط.

-ایجاد حسا بهای کاربری، تعیین حیطه دسترسی و کلمه عبور برای کاربرانی که در محیط شبکه از امکانات آن استفاده می کنند.

-برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات موردنیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریدار یشده با مشخصات فنی موردنظر.

-برقراری ارتباط مؤثر با واحدهای دانشگاهی، وزارت و سایر سازما نها و نهادهای مرتبط.

-بهینه سازی، به روزرسانی و جمع نمودن رایانه ها برحسب نیاز مرکز.

-نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیبی ابی سخت افزاری رایانه ها و دستگا ههای جانبی. -پیگیری و هماهنگی رفع عیوب سیستم های نر م افزاری حسب اطلاعات و گزار شهای واصله.

-نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانای یهای سخت افزاری و را ه اندازی آ نها.

-نظارت بر روند کلیه خرید تجهیزات رایانه ای. نظارت بر قراردادهای نر مافزاری و نحوه اجرای آ نها.

-مشاوره در جهت رفع اشکالات و عیوب سخت افزاری اعلا م شده از طرف واحدها و تعویض قطعات معیوب.

- پشتیبانی  از اینترانت شبکه ، فیبر نوری و ADSL، وایرلس،های وب و ...در سراسر شبکه

نظارت و همکاری بر انجام خدمات نرم افزاری شبکه و ارتباطات در سراسر شبکه

-شناسایی نیازهای نرم افزاری واحدهای مختلف و برنامه ریزی اجرای آن مطابق طر حهای انفورماتیکی مجموعه.

-تهیه و تدوین مستندات و راهنمای موردنیاز کاربران، راهبران و مدیران سیستمهای نرم افزاری در مجموعه.

همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه الکترونیکی در مجموعه سازمان و پیگیری و نظارت بر پیاده سازی آن.

-بررسی و شناسایی فناور یهای نوین حوزه نرم افزار و سیستمهای اطلاعاتی مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهاد جهت استفاده از آ نها در سازمان.

-همکاری و مشارکت در نصب، آموزش و راهبری سیستم های نرم افزاری با هماهنگی واحدهای مربوطه و شرکت مجری.

-سرکشی و بازدید از واحدها و بخشهای تحت پوشش و پیگیری رفع موانع و مشکلات نر مافزاری موجود.

-تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آو ی شده از سیستم های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها.

-نصب و را ه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیبیابی نر م افزارهای دیجیتال حوزه سلامت.

وظایف محوله بر اساس توانمندی و مهارت :

-راهبری سامانه سیب

-راهبری اتوماسیون اداری ،اینترانت و اینترنت دانشگاهی و...

-مسئول وب سایت شبکه بهداشت

-مسئول ورود کلیه اطلاعات سخت افزاری در سامانه مدیریت تجهیزات فناوری اطلاعات

-کارشناس و مسئول ثبت برنامه مرگ و میر

-تهیه سیمای مرگ سالانه  شهرستان

-کارشناس و مسئول  آی تی شبکه (انجام کلیه امور سخت افزای ،نرم افزاری ،نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری )

-پشتیبانی اینترنت ،اینترانت ،طرح شمس و های وب و....و آنتی ویروس دانشگاهی (مسئول سامانه شمس )

-پشتیبانی ،تعمیر و خرید سیستم های موجود در شبکه بهداشت و واحدهای تابعه

-نماینده شبکه در ثبت و احوال جهت انجام وقایع حیاتی (تولد و مرگ )

-مدرس دوره های مربوط به آمار و کامپیوتر و سامانه های سطح یک ،اتوماسیون اداری ،اینترنت و ...

-انجام سایر امورات محوله از طرف مقام مافوق

تنظیمات قالب