شبکه بهداشت و درمان نقده

(آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ام : محمد

نام خانوادگی : مظفری

سمت : کارشناس مسئول ستادی آزمایشگاه

 

*********************************************

آزمایشگاه مرکزبهداشت نقده:

آزمایشگاه مرکزی نقده یکی از واحدهای مرکز بهداشت شهرستان نقده می باشد. آزمایشگاههای تشخیص طبی مراکز بهداشتی درمانی در تشخیص ، درمان ، حذف ، کنترل و پیشگیری از بیماریها ی واگیر و غیر واگیر از چنان جایگاه کلیدی برخوردار است که تقریبا بدون وجود آزمایشگاه فعالیت های نظام مراقبت بیماریها عملا امکان پذیر نخواهد بود . آزمایشگاه زنگ خطر شروع بسیاری از اپیدمی ها را به صدا در آورده و پایان اپیدمی و ریشه کنی و حذف برخی از بیماریها را نیز نوید داده است .در اهمیت آزمایشگاه همین نکته کافیست که پیشرفت دانش بشر در زمینه علوم پزشکی بدون حضور دانشمندان و محققین در آزمایشگاهها میسر نمی بود. گسترش فعالیت های نظام مراقبت بیماریها و بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید به ارائه خدمات تشخیصی با روشهای پیشرفته و سریع نیاز دارد . که این خود مستلزم وجود شبکه آزمایشگاهی پویا با مدیریت جامع نگر و توان عملیاتی بالا و برخوردار از دانش فنی روز می باشد. تا پاسخگوی نیازهای حال و آینده کشور باشد.

 هدف کلی : مدیریت جامع نگر بر فرآیندهای تشخیص آزمایشگاهی در راستای اهداف نظام سلامت جامعه .

اهداف اختصاصی:

تضمین و ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی

بکارگیری متد های نوین تشخیصی

بهبود و استاندارد آزمایشگاهها

مدیریت آزمایشگاه در شرایط بحران

هماهنگی درون و برون بخشی آزمایشگاه و نقش ان در اپید میولوژی بیماریها و . . .

 رئوس دامنه فعالیت آزمایشگاه مرکزی بهداشت نقده:

•  ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی

•  نظارت و ارزیابی و پایش از آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه محمدیار

•  بهبود و استاندارد سازی آزمایشگاه

  مشارکت در انجام طرحها از جمله طرح دیابت و هیپوتیروئید وHb.A1cو pkuو طرح ریزمغذی و تب کنگوCCHFو ...

•  تجزیه و تحلیل کارشناسی عملکرد آزمایشگاهها

 دامنه فعالیت:

بخشهای سل-میکروبیولوژی-هماتولوژی-بیوشیمی-انگل شناسی-بیوشیمی ادرار-میکروبیولوژی آب-هورمون و سرولوژی

بخش سل

•  پذیرش نمونه های ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و مراکز درمانی و بیمارستانها و مراجعین سرپایی .

•  انجام آزمایشات لازم ( اسمیر خلط) براساس دستورالعمل.

•  اعمال کنترل کیفی داخلی وخارجی و رعایت استانداردهای فنی مربوطه .

•  همکاری با آزمایشگاه کنترل کیفی در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی .

بخش میکروبیولوژی

•  پذیرش نمونه های ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی .

•  انجام آزمایشات لازم براساس دستورالعمل ها .

•  اعمال کنترل کیفی داخلی وخارجی و رعایت استانداردهای فنی مربوطه .

•  همکاری با آزمایشگاه کنترل کیفی در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی .

سایر موارد:

•  انجام آزمایشات لازم ( مالاریا ، التور ، مرفین ، تالاسمی و . . . ) براساس دستورالعمل ها .

•  اعمال کنترل کیفی داخلی وخارجی و رعایت استانداردهای فنی مربوطه .

•  همکاری با آزمایشگاه کنترل کیفی در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی .

•  خونگیری از نوزادان ( هیپوتیروئیدی و PKU وHIVو...)

•  نظارت و پایش نمونه گیری هیپوتیروئیدی وPKUوTBوالتوردر مراکز –پایگاه و خانه های بهداشتی شهری و روستایی

شماره تماس : 04435664202

 تنظیمات قالب