English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٢

 

 

سایت نهاد مقام معظم رهبری سایت دفتر ریاست جمهوری
سایت نماینده ولی فقیه در استان سایت روابط عمومی دانشگاه

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 44
کل بازديدکنندگان : 619752
بازديدکنندگان آنلاين : 2

 نام و نام خانوادگی:محدثه یوسفی

مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس سلامت روان

 

وظايف كارشناس برنامه بهداشت روان:

ضمن نظارت بر اجراي برنامه بهداشت رواني در مراكز بهداشتي درماني و روستايي و شهري همكاري با پزشك و يا روانپزشك سطح تخصصي شهرستان در جهت پذيرش بيماران ارجاعي به اين سطح و ارزيابي روانشناختي موارد را بر عهده دارد.

گزارش آمار فعاليت مراكز بهداشتي درماني ،روستايي شهري به مركز بهداشت استان و دادن پس خوراند به اين مراكز و نظارت دقيق بر اجراي برنامه و آموزش كاركنان در شهرستان به عهده كارشناس بهداشت روان شهرستان مي باشد.

اهداف برنامه بهداشت روان:

-          بيماريابي از جمعيت تحت پوشش

-          ارجاع به پزشك مركز و تشكيل پرونده براي فرد بيمار

-          پيگيري بيماران شناخته شده و داراي پرونده

-          آموزش بيماران و خانواده آنان –آموزش جمعيت تحت پوشش

هدف از اجراي برنامه بهداشت روان ،شناسايي و درمان - كساني است كه به نوعي از بيماري رواني رنج برده و هيچ اقدامي براي ايشان از نظر درماني صورت نگرفته است- و پيشگيري از عود و پيشرفت بيماري و كاهش بيماري رواني جمعيت تحت پوشش مي باشد.

 گروههاي آسيب پذير در برنامه بهداشت روان:

گرچه بهداشت روان به مفهوم گفته شده، خود را در برابر تمام بيماران و همه افراد سالم متعهد مي بيند اما به دليل محدوديت امكانات و به منظور موفقيت بهتر به ناچار از جمعيت نيازمند به خدمات بهداشت روان گروهها و جمعيت هايي كه نيازمندي بيشتري داشته و آسيب پذيري بيشتري از نظر بهداشت روان دارند انتخاب و فعاليت هاي خود را بر آنان متمركز مي نمايند. بيماران و معلولين رواني ، عقب مانده هاي ذهني ، بيماران صرعي ، سالمندان ،معتادين، بيكاران ،نيازمندان اقتصادي ،كودكان و نوجوانان ، زنان باردار و مطلقه و داغديده، افراد بي سرپرست ، زندانيان و مهاجرين به ترتيب از گروههاي آسيب پذيرتر و جمعيت هاي هدف در برنامه هاي بهداشت روان مي باشند.

بيماري هاي هدف در برنامه بهداشت روان:

- بيماري هاي شديد رواني (سايكوزها)

- بيماري هاي خفيف رواني ( نوروزها)

- بيماري صرع

- عقب ماندگي ذهني

- اختلالات رفتاري دوران كودكي

ساير برنامه ها:

-پيشگيري از اعتياد و سوء مصرف مواد

-پيشگيري از خودكشي

-آموزش مهارتهاي زندگي

-آموزش مهارتهاي فرزند پروري