English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
 • مدیر هسته گزینش : آقای شمس الدین شمسی

  وظایف هسته گزینش

  • اجرای دستورالعملها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیات مرکزی و هیات عالی گزینش .
  • بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال .
  • تایید صلاحیت کارکنان هسته .
  • رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر .
  • بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی و اعتقادی و سیاسی کارکنانی که به ماموریتهای خارج از کشور اعزام می شوند.
  • بررسی و تعیین صلاحیت کارکنان انتقالی از سایر ادارات و سازمانها .

   

  وظایف مدیر هسته :

  • اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیات مرکزی و هیات عالی گزینش و تامین امکانات مالی، تدارکاتی، مکانی و...
  • صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش .
  • اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش .
  • عضویت در شورای هسته گزینش .
  • عضویت در کمیته آزمون استخدامی .
  • ایجاد هماهنگی جهت ارتباط لازم بین واحدهای هسته .
  • بررسی آمار و گزارشات واصله از واحدها .
  • نظارت جدی بر رعایت ضوابط در مراحل ثبت و ضبط پرونده های محرمانه .
  • صدور احکام کارکنان هسته .
  • حضور مستمر در جلسات کمیته ارزیابی و ارشاد و اداره آن و انجام سایر امور محوله .

   

  هسته گزینش متشکل از کمیته ارزیابی و ارشاد و واحدهای سه گانه زیر می باشد:

  الف – واحد امور اداری و روابط عمومی .

  ب - واحد امتحانات (کتبی، مصاحبه) .

  ج - واحد تحقیقات و ارزیابی .

  که هر کدام از این واحدها وظایف و اختیاراتی دارند.

   

  وظایف و اختیارات واحدهای هسته :

  الف – واحد امور اداری و روابط عمومی :

  • انجام امور اداری هسته، اداره امور روابط عمومی و ایجاد ارتباط لازم با واحدهای دستگاه مربوطه با سایر دستگاهها و نیز داوطلبان .
  • تهیه مقدمات جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق وظایف هسته .
  • تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش .
  • ضوابط و نگهداری (بایگانی) کلیه اسناد و مدارک مربوطه – پرونده گزینش داوطلبان بطور محرمانه و حفاظت آنها (زیر نظر سرپرست) .
  • هماهنگی در طی مراحل گزینش داوطلبان با همکاری سایر واحدهای هسته .
  • پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان .
  • پیش بینی نیازها (مالی و تدارکاتی و...) با همکاری سایر واحدهای هسته و تامین آنها .
  • تهیه آرشیو آگهی های استخدام دستگاه .

  ب – واحد اجرای امتحانات (کتبی و مصاحبه) :  

  • تهیه سوالات عقیدتی، سیاسی مورد لزوم و نگهداری در بانک سوالات (در صورت تفویض از هیات مرکزی) .
  • اجرای امتحانات با همکاری دستگاه مربوطه، تصحیح اوراق و اعلام نتیجه (درصورت تفویض از هیات مرکزی)
  • تنظیم برنامه مصاحبه .
  • تهیه فرمهای مورد نیاز مصاحبه و ارائه آن به کمیته ارشاد جهت اظهار نظر .
  • مطالعه و بررسی پرونده داوطلبان .
  • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله .

  ج – واحد تحقیقات و ارزیابی  

  • تهیه و تنظیم پرسشنامه و فرمهای مورد نیاز واحد و ارائه آن به کمیته ارزیابی و ارشاد .
  • تنظیم برنامه تحقیقات .
  • انجام تحقیقات و اظهار نظر با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوبه .
  • نظارت و ارزیابی مستمر صلاحیت های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی افراد گزینش شده از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال .
  • انجام سایر امور در چهارچوب وظایف محوله .